ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług jest Incobex-Elplast Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 71 Bielsko-Biała NIP: 5471972544, REGON: 072853666

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pod adresem e-mail inspektor@incobex-elplast.com.pl lub pisemnie na adres: Incobex-Elplast Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 71 Bielsko-Biała z dopiskiem RODO.

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów, zamówień naszych klientów wynikających z obowiązków prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 • kontaktowania się z Państwem w celu realizacji naszych usług, a także w zakresie marketingu,  w tym również marketingu bezpośredniego, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę  podczas prowadzenia korespondencji mailowej, zapytań i ofert, składania zamówienia, zawierania umowy, a także jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa w postaci monitoringu terenu, budynku -  ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO, Kodeks Pracy);
 • ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług, w ramach realizowanych zamówień, zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli się Państwo na to zgodzicie, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • kierowania do Państwa naszych ofert marketingowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie zgody.

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Państwa zamówień, dotyczy to również zawieranych Umów.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówień i/lub zrealizować umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawieracie oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, transportowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Wasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych; Wasze dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Wasze nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiecie  sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PRAWO DO SPRZECIWU

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych.

Ponadto dane będą przechowywane w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.